You are here: 

>> Regulations 

  |  

Announcement

  |  

Site Map

  |

Regulations

 

New Page 1

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri ile değerlendirme koşullarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3(1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli ve daha sonraki toplantılarında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) T.C.:Türkiye Cumhuriyetini,

b)  KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

c)  Üniversite : Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

ç) Rektör :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d)  Senato :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

e) Daire Başkanlığı : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

f) Birim :Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan akademik birimleri.

g)  TÖMER :Türkçe Öğretim Merkezi

h)  ADP: Avrupa Dil Portfolyosu

ı) GOÜ-TÖMER: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

 

Kontenjanlar

Madde 5 - (1) Üniversite, önlisans ve lisans düzeyinde normal öğretim ve ikinci öğretim programlarına Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile yurtdışından veya yabancı öğrenci kabul eder.

(2)   Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki normal öğretim ve ikinci öğretim programlarına ayrılacak öğrenci kontenjanları Senato kararıyla belirlenerek Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir. Kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer alır.

 

(3)   Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjanı tercih eden olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da tercih edilmeyen kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

 

Adaylarda Aranacak Nitelikler

Madde 6 - (1) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

a)  Yabancı uyruklu olanların,

b)  Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukların alındığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c)   Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

ç) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

d)  KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

e)   KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

 

     başvuruları kabul edilir

 

Ancak adaylardan;

a)  T.C. uyruklu olanların (Lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

b)  KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bit irip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

c)   Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılım KKTC dışından yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d)  T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC 'de tamamlayanların,

 

     başvuruları kabul edilmez.

 

 

Başvurular ve Koşulları

Madde 7- (1) Başvurularla ilgili duyuru Haziran ayı içerisinde Üniversite web sayfasında yayınlanır.  Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte e-mail, posta veya şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. Başvuru süresi içinde belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

Madde 8- Başvuru yapan aday başvuru aşamasında aşağıdaki belgeleri sağlamalıdır;

a)    Başvuru Formu: http://www.gop.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formunun doldurulmuş hali,

b)   Lise diplomasının veya mezuniyet çıkış belgesinin Türkiye’deki noter ya da ülkesindeki Türk Konsolosluğundan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği,

c)    Not Belgesi (Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylı resmi not belgesi)

d)   Madde 14’te gösterilen üniversite giriş veya lise bitirme sınavı belgelerinden birisi sunulmalıdır. Bu sınavlardan üniversiteye giriş sınavı statüsünde olanların geçerlilik süresi iki yıldır, ancak lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri sınırsızdır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 9 - (1) Başvuruların değerlendirilmesi Rektörlükçe yetkilendirilen “Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından yapılır. Komisyon ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Rektör tarafından seçilen 7 (yedi) Öğretim Elemanının katılımıyla oluşur.

(2) Yerleştirme işlemi sonucunda; kontenjan dâhilinde ilan edilen sınavlardan alınan puan sıralamasına göre asil ve yedek aday listeleri düzenlenir. Yedek listede; belirlenen asil aday listesinin iki katı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kontenjan miktarı kadar öğrenci kaydı yapılır.

(3) Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren birimlere kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu birimlere bağlı bölüm/programların kontenjan toplamının %30’unu geçemez. Kontenjan dolmadığı takdirde bu baraj uygulanmaz.

(4) Asil ve yedek aday isim listeleri http://www.gop.edu.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.

 

Sonuçların Duyurulması ve Kayıtlar

Madde 10 - (1) Başvuru sonuçları üniversitemiz web sayfasından duyurulur.

(2) Üniversitemize yerleştirilmesi kabul edilen asil adaylar ile yedekten kayıt sırası gelen adayların “kabul mektupları” üniversitemiz web sayfasında yayınlanır.

(3) Kayıtlar, gerekli belgelerle, önceden bildirilen tarihler arasında Daire Başkanlığınca yapılır.

 (4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

 

Öğrenim Harcı

Madde 11- Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ve azami miktar arasında olmak şartıyla Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Madde 12 - Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler üniversiteye sunulmalıdır;

1.      Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe çevirisi,

2.      Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak denklik belgesi,

3.      Not döküm cetvelinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe çevirisi,

4.      Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe çevirisi,

5.      Resmi kimlik ya da pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe çevirisi,

6.      Türkçe dil sınavını geçenler için Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu,

7.      Adayın maddi imkânlarının ülkemizde yüksek öğrenimini sürdürebilecek düzeyde olduğunun belgelenmesi. Maddi güvence miktarı üniversitece belirlenir ve Üniversite web sayfasında ilan edilir.

8.      Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan alınacak "Öğrenim Meşruhatlı" öğrenci vize belgesi,

9.      Varsa TÖMER Belgesi, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Dil Başarı Belgesi, ADP Belgesi

10.   6 adet vesikalık fotoğraf,

 

Türkçe Dil Düzeyi

Madde 13 - Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi GOÜ-TÖMER tarafından oluşturulacak komisyonca belirlenir. Komisyona TÖMER Türkçe dil başarı belgeleri, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe dil başarı belgesi, ADP dil başarı belgesi sunan adaylar veya ilgili komisyonca yapılan sınav ve değerlendirme sonucunda, Türkçe dil düzeyi yeterli olanlar doğrudan öğrenimlerine başlayabilirler. Sınav ve değerlendirme sonucunda başarılı olamayanlar ise Türkçe dil düzeylerini geliştirmek üzere 1 yıl süreli izinli sayılırlar ve 1 yıl sonra ilgili komisyonca yeniden yapılacak Türkçe yeterlik sınavında başarılı bulunmaları ya da anılan Türkçe dil başarı belgelerini komisyona sunmaları durumunda öğrenimlerine başlayabilirler. Başarılı olamayanlar ise kayıt haklarını kaybederler.

 

Eşdeğer Uluslararası Sınavlar

Madde 14 - Başvuruda bulunan adaylar aşağıdaki sınav sonuçlarının herhangi birisini sunmalıdır:

 

1.     GÜYÖS (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)’ten en az 40 puan almış olmak.

2.     100 (yüz) üzerinden 50 (elli) başarı notuna karşılık gelen bir lise bitirme belgesine sahip olmak.

3.     Ülkemizdeki diğer üniversitelerce yapılan Yurtdışı Uyruklu Öğrenci Sınavlarından en az 40 puan almış olmak.

4.      ÖSYM tarafından yapılan YGS/LYS sınavlarından başvurduğu programın puan türünde bir onceki yılda yapılan sınavda oluşan taban puanına sahip olmak.

5.     Almanya ABITUR sınavı: Lisans programları için Abitur sınavından en fazla 4, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi için en fazla 2 puan.

6.     ACT (American College Test): Lisans programları için ACT sınavından matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 21 puan almış olmak. Tıp ve Diş Hekimliği Faküteleri için en az 27 puan.

7.     GCE Sınavı: En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az üç konuda A seviyesine sahip olmak. Tıp Fakültesi için Matematikten 1A seviyesi, Fizik, Kimya ve Biyolojinin herhangi ikisinden 2A seviyesi.

8.      SAT Reasoning Testi: SAT1 "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı, Ziraat, Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Sağlık Yüksek Okulu için en az 1100 toplam puan ve en az 500 matematik puanı, Diğer fakülte ve yüksekokullar için en az 1100 toplam puan ve en az 600 critical reading puanı.

9.      Uluslararası Bilim Olimpiyatları: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş, bronz madalya sahibi olmak.

10.  TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları) sınavından en az 40 puan almış olmak

11.  Al-Shahada-Al-Thanawiyya: Fen dalından (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp Fakültesi için en az 190, Mühendislik Fakültesi için en az 180, diğer lisans bölümleri için en az 170 puan almış olmak.

12.  Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan: Attestat / Certificate of Secondary Education 5 üzerinden en az 3.

13.  Senegal, Kamerun, Nijer, Mali, Ortaafrika, Burkina Faso, Çad, Togo, Benin, Madagaskar,   Cezayir,  Lübnan, Tunus ve Fas gibi bakalorya sınavının yapıldığı ülkeler: En az %50.

14.  Arnavutluk: Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 10 üzerinden en az 6 almış olmak.

15.  Azerbaycan: TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az 250 puan.

16.  Tawjihi Sınavı: Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Libya ve Ürdün'de yapılan Tawjihi sınavlarında başvurulan programla ilgili dalda en az %60.

17.   Suudi Arabistan: Merkezi Lise Bitirme Sınavında (Tawjihi) başvurulan programla ilgili dalda en az %60.

18.  College Scholastic Aptitude Test (CSAT): Güney Kore’de “Korea Institute of Curriculum & Evaluation (KICE)” tarafından yapılan “College Scholastic Aptitude Test (CSAT)” sınavının başvurulan program ile ilgili dalından  en az %50 standart puan almış olmak.

19.  Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş ve Lise Bitirme Sınavları: Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 450 puan almış olmak.

20.  Endonezya: "Ujian Nasional (UN)" sınavında 60 üzerinden en az 40 puan almış olmak.

21.  Fransız Bakaloryası: Fransa'da yapılan Bakalorva sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az %60.

22.  Kazakistan: Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Testinden en az %50.

23.  Kırgızistan: Ulusal Üniversite Giriş Sınavından (ORT) 250 üzerinden en az 180 puan almış olmak.

24.  Makedonya: Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 5 üzerinden en az 3 almış olmak.

 

Eğitim-Öğretim

Madde 15 - Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.

 

Sağlık Hizmetleri

Madde 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından karşılanır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin, her eğitim ve öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her dönemin başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır.

 

Kaydın Silinmesi

Madde 17 – Kayıt yaptırdıktan sonra başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir

 

Yürürlük

Madde 18 - Bu yönerge Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosu'nun karan ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 19 - Bu yönergeyi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.